NARUČITELJ:
MALE HIDRE d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Glavni projekt

OPIS:
Mala hidroelektrana MHE Otočac instalirane snage 1,8 MW planira se izgraditi kod Otočca u Ličko-senjskoj županiji, na spojnom
kanalu Lika-Gacka koji je dio većeg hidroenergetskog sustava Senj (HES Senj).

Planirano je da se vode koje sada prolaze tunelom Lika-Gacka i spojnim kanalom energetski iskoriste na potezu spojnog kanala
između izlaza tunela i ušća kanala u rijeku Gacku (Karlov kanal Gacke) na kojem je bruto visinski pad 5 metara. 
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS