INVESTITOR:
HEP-Proizvodnja d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Predinvesticijska dokumentacija, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja, dokumentacija vezana na građevine u funkciji, konzultantske usluge

OPIS:
HE Lešće izgrađena je 2011. godine u sklopu iskorištenja hidroenergetskog potencijala sliva rijeke Kupe. Radi se o postrojenju pribranskog tipa, smještena na rijeci Dobri pri kraju njezinog kanjonskog toka, u blizini Generalskog Stola. Sustav HE Lešće obuhvaća betonsku gravitacijsku branu, nasutu branu na lijevom boku, strojarnicu s pripadajućim platoom i pristupnom cestom, te plato rasklopnog postrojenja nizvodno od nasute brane.
Strojarnica je pribranskog tipa i smještena je neposredno uz branu. Sastoji se od bloka strojarnice, aneksa strojarnice, izlazne građevine i energetskog kanala. Blok strojarnice se sastoji od turbinskog kata, generatorskog kata i montažnog prostora. U bloku strojarnice se ugrađuje glavna oprema (turbine i generatori) sa svim pripadajućim dijelovima (ormari napajanja i upravljanja, rashladni sustav, protupožarna zaštita...), proizvodna jedinica biološkog minimuma, mosna dizalica za potrebe montaže i demontaže i druga oprema.


HE Lešće
elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS