Elektroprojekt stručno savjetuje naručitelje vezano na dio poslova zaštite okoliša koji su definirani zakonskom regulativom.

Savjetovanje obuhvaća:
 
 • elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde potrebne za predaju studije
 • elaborate usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i prirode
 • izradu dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole
 • izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • izradu izvješća o stanju okoliša
 • izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • izradu projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja stakleničkih plinova i nacionalnog izvješća o promjeni klime
 • izradu izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari u okoliš
 • izradu i/ili verifikacije posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 • obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • elaborate o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel
 • elaborate o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša „Prijatelj prirode“
 • U okviru djelatnosti monitoringa Elektroprojekt obavlja usluge uspostave i provedbe hidromorfološkog monitoringa te ocjene hidromorfološkog stanja površinskih voda u Republici Hrvatskoj sukladno Okvirnoj direktivi o vodama (ODV). Ova djelatnost obuhvaća hidromorfološki monitoring tekućica i stajaćica.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS