Elektroprojekt priprema dokumentaciju za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu / Natura 2000 za strategije, planove, programe ili zahvate kao i izradu ostalih dokumenata definiranih zakonskom regulativom.

Posebno se ističe rad Elektroprojekta na planovima upravljanja zaštićenim područjima.

Ova djelatnost obuhvaća:
 
  • izradu strateških studija o utjecaju strategija, planova ili programa zahvata na okoliš
  • izradu studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanja sadržaja studije o utjecaju na okoliš
  • izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  • provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
  • izradu studije i/ili poglavlja glavne ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu
  • dokumentaciju za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta
  • rehabilitaciju degradiranih staništa (rukavaca, mrtvica i bara)
  • izradu planova upravljanja zaštićenim područjima

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS