Projekti iz područja zaštite voda obuhvaćaju sve projekte koji imaju za cilj zaštitu voda i o vodi ovisnih ekosustava sukladno zakonskoj regulativi iz vodnog gospodarstva.

Ova djelatnost obuhvaća:
 
  • izradu planova upravljanja vodnim područjima
  • projekte upravljanja vodnim režimom
  • elaborate o zaštitnim zonama crpilišta s mjerama zaštite crpilišta
  • elaborate o utjecaju zahvata na stanje vodnih tijela površinskih i podzemnih voda
  • izradu metodologije za određivanje ekološki prihvatljivog protoka
  • razvoj metodologije praćenja i ocjene hidromorfoloških elemenata kakvoće u površinskim vodama (tekućice i stajaćice)
  • projekte revitalizacije degradiranih vodenih staništa i o vodi ovisnih ekosustava

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS