NARUČITELJ:
VRDOVO Reverzibilne hidroelektrane d.o.o.

VRSTA DOKUMENTACIJE:
Studija utjecaja zahvata na okoliš, Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 
OPIS:
Reverzibilna hidroelektrana (RHE) Vrdovo instalirane snage 2 x 270/245 MW nalazi se na području Gornje Vrdovo i Perućkog jezero. Za svoj rad koristi kao donji bazen akumulaciju Peruća, dok se gornji bazen nalazi na području Vrdova i površine je 86,65 ha i volumena  21 milijun m3. Visinska razlika između gornjeg i donjeg bazena iznosi 600 m. Instalirani protok je 100 m3/s za turbinski rad, a 80 m3/s za pumpni rad. Dužina dovodno-odvodnih tunela iznosi 7 km, a dužina pristupnih cesta iznosi 15,4 km.Za navedeni zahvat dobiveno je rješenje nadležnog Ministarstva da je zahvat prihvatljiv za okoliš i prirodu uz primjenu definiranih mjera ublažavanja negativnih utjecaja.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS