Hidromorfološki monitoring tekućica u 2019. i 2020. godini, te monitoring i razvoj hidromorfološke metodologije za jako izmijenjena i umjetna vodna tijela tekućica

NARUČITELJ:
Hrvatske vode
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:
Istraživanja, Studije

OPIS:
Hidromorfološkim monitoringom provedeno je utvrđivanje prisustva pojedinih prirodnih, izmijenjenih ili umjetnih hidromorfoloških obilježja i svojstava na oko 200 mjernih postaja na vodotocima u RH.Obrade hidroloških podataka obavljene su kabinetski na temelju hidroloških nizova podataka dobivenih od Naručitelja. Analizirane su one stanice i nizovi podataka za koje je  utvrđeno da bi mogle opisivati promjene relevantne za ocjenu odsječka ili vodnog tijela.Nakon indikacije pritiska na hidrološki režim obrađeni su nizovi podataka koristeći standardne statističke alate programa MS Excel i IHA (Indicators of Hydrological Alteration).Istraživanjem su napravljne georeferencirene fotografije pojedinih hidromorfoloških obilježja, tako da se preko navedenih fografija mogu pratiti promjene u vodotocima, vezano za pojedine dijelove vodotoka.Na svim mjernim postajama opisane su i snimljene karakteristike zaobalja, te definirane prirodne poplavne nizine.Radio se izračun poprečnog profil pomoću daljinometra. Dane su ocjene pojedinih hidromorfoloških elementa i njihov prikaz u GIS-u.Na osnovu terenskog hidromorfološkog monitoringa razvijena je metodologija određivanja potencijala za jako izmijenjena i umjetna vodna tijela tekućica i unaprjeđena metodologija hidromorfološkog monitoringa za prirodna vodna tijela.

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
KONTAKTIRAJTE NAS