GDPR

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) ovdje možete pogledati politiku zaštite podataka Elektroprojekta.

Politika zaštite osobnih podataka

Dostupni obrasci:
Podaci za kontakt: