Zaštita okoliša i vrijednih područja

Elektroprojekt
Elektroprojekt priprema dokumentaciju za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu / Natura 2000 za strategije, planove, programe ili zahvate kao i izradu ostalih dokumenata definiranih zakonskom regulativom.

Posebno se ističe rad Elektroprojekta na planovima upravljanja zaštićenim područjima.

Ova djelatnost obuhvaća:
  • izradu strateških studija o utjecaju strategija, planova ili programa i zahvata na okoliš,
  • izradu studija i o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanja sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
  • izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije prepisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
  • provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • izradu studije i/ili poglavlja glavne ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu,
  • dokumentaciju za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta,
  • rehabilitaciju degradiranih staništa (rukavaca, mrtvica i bara) te
  • izradu planova upravljanja zaštićenim područjima.
 
Poslovi: ZAŠTITA OKOLIŠA I VRIJEDNIH PODRUČJA