Stručno savjetovanje i monitoring

Elektroprojekt
Elektroprojekt stručno savjetuje naručitelje vezano na dio poslova zaštite okoliša koji su definirani zakonskom regulativom.

Savjetovanje obuhvaća:
 • elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde potrebne za predaju studije,
 • elaborate usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i prirode,
 • izradu dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole,
 • izradu sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
 • izradu izvješća o stanju okoliša,
 • izradu posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
 • izradu projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja stakleničkih plinova i nacionalnog izvješća o promjeni klime,
 • izradu izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari u okoliš,
 • izradu i/ili verifikacije posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,
 • obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 • elaborate o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel i
 • elaborate o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša „Prijatelj prirode“.

U okviru djelatnosti monitoringa Elektroprojekt obavlja usluge uspostave i provedbe hidromorfološkog monitoringa te ocjene hidromorfološkog stanja površinskih voda u Republici Hrvatskoj sukladno Okvirnoj direktivi o vodama (ODV). Ova djelatnost obuhvaća hidromorfološki monitoring tekućica i stajaćica.


Poslovi: STRUČNO SAVJETOVANJE I MONITORING