MHE Otočac

Elektroprojekt
Naručitelj:
MALE HIDRE d.o.o.

Vrsta dokumentacije:
Glavni projekt

Opis:
Mala hidroelektrana MHE Otočac instalirane snage 1,8 MW planira se izgraditi kod Otočca u Ličko-senjskoj županiji, na spojnom
kanalu Lika-Gacka koji je dio većeg hidroenergetskog sustava Senj (HES Senj).

Planirano je da se vode koje sada prolaze tunelom Lika-Gacka i spojnim kanalom energetski iskoriste na potezu spojnog kanala
između izlaza tunela i ušća kanala u rijeku Gacku (Karlov kanal Gacke) na kojem je bruto visinski pad 5 metara.


Poveznica na BIM model