Brana PERUĆA

 

VELIKA BRANA - prema definiciji ICOLD-a je svaka brana koje je visina od najniže kote temeljne plohe do krune jednaka ili veća od 15 m.

Pored toga velika brana je i ona brana koje je visina od najniže kote temeljne plohe do krune brane jednaka ili veća od 5 m a manja ili jednaka 15 m, ako je volumen akumulacijskog jezera jednak ili veći od 3,0 mil. m3.